Een Toiletblok navulling Ambi Pur tea tree & pine koop je bij Totaal Kantoor Goeree Een Toiletblok navulling Ambi Pur tea tree & pine koop je bij Totaal Kantoor Goeree

Toiletblok navulling Ambi Pur tea tree & pine

Minimum afname: 1
€ 6,75 € 8,17 incl. BTW
Logo

Omschrijving

  Losse wc-blokken.

  Reinigende werking bij iedere spoeling.

  Navulling voor Ambi Pur toiletblokhouder.

  Veiligheidsinformatie:

  Buiten het bereik van kinderen houden.

  Bij contact met de huid met veel water wassen.

  Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

  contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.

  Niet inslikken.

  Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen.

  Inhoud/verpakking afvoeren in een overeenstemming met de richtlijnen inzake gevaarlijk afval of verpakkingen of verpakkingsafval.

  Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Gevarenaanduiding;

  H315 veroorzaakt huidirritatie.

  H319 veroorzaakt oogirritatie.

  H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  Veiligheidsvoorschrift;

  P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

  P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

  P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Specificaties

Voorraad: 26
Lengte: 159 cm
Breedte: 95 cm
Hoogte: 52 cm
Gewicht: 206 gr
Volume: 785
Merk: Ambi Pur
Commerciële kleurnaam: Groen
Garantie: 24 maand
Kleur: Groen
Reservevulling: Ja
Soort Huishoudschoonmaakmiddelen: Toiletblok
Vorm: Blok